E?itim?irketimiz mesleki e?itime nem vermektedir. Bu amala al??anlar?na ?rakl?k, ustal?k ve mesleki bran?lar?nda e?itimlerini desteklemekte ve bu tr mesleki ve meslek kazand?rma e?itim programlar?na katk?da bulunmaktad?r.